آیا ایرانی شایستگی بیشتری از جمهوری اسلامی دارد؟

ناصرالدین قاضی زاده منظومه های سیاسی در تمام جوامع بشری، برآمده و برآیند مردم خودشان هستند. اگر نظام های سیاسی در سوئیس یا ژاپن ، با نظام طالبان و یا جمهوری اسلامی تفاوت دارند، چند ویژگی و فاکتور کتمان ناپذیر است. قطع نظر از آنکه مشروعیت هر نظم سیاسی به رای اکثریت ، کارآمدی ، […]

ناصرالدین قاضی زاده

منظومه های سیاسی در تمام جوامع بشری، برآمده و برآیند مردم خودشان هستند.
اگر نظام های سیاسی در سوئیس یا ژاپن ، با نظام طالبان و یا جمهوری اسلامی تفاوت دارند، چند ویژگی و فاکتور کتمان ناپذیر است.
قطع نظر از آنکه مشروعیت هر نظم سیاسی به رای اکثریت ، کارآمدی ، شایسته سالاری و قانونمداری و…. محک می خورد ، اما ساختار ذهنی و هویتی دوگانه بخشی از مردم ایران، در تداوم حکومت کنونی، نقش مهمی دارد.
ایرانی و تاریخ هویت ایرانیان با زیست دوگانه و پنهان‌کاری و عدم شفافیت بیگانه نیست ، چنانچه این ویژگی در لایه های اجتماعی و رفتار شناسی طرفدران وضع موجود و بویژه محافظه کاران حکومتی، به وضوح قابل مشاهده است.
تبار شناسی و رفتار جمعی طرفدار وضع موجود ، فراتر از آنکه چه فرد ویا سیستمی در راس قدرت قرار دارد، همواره با حاکمیت همساز و آواز است. این طیف از جامعه بنا بر دلایل گوناگونی و به بویژه منفعت طلبی ، در هر برهه و تاریخی با وضع کنونی، سازگاری دارد و برای این رفتار خود هزاران توجیه می تراشد!

بی گمان انتخابات کنونی نمونه وسر مشقی از این سعی و کوشش تاریخی وتجربه شده و البته سراسر خطای ایرانی است. تاریخی که بخوبی نشان میدهد، ایرانی هنوز نتوانسته از تجربه های مدنی وسیاسی وتکرار خطاهای خود، درس های اخلاق سیاسی را بیاموزد.

اگر تجربه های مهم مشروطه و انقلاب اسلامی و جنبش های فکری و فرهنگی و سیاسی سده اخیر ، همواره ناقص و ناکام مانده اند،‌ اتفاقی و بی دلیل نبود و بلکه هرکدام از این افت وخیز های مکرر مدنی و سیاسی، دلایل خودش را دارد .‌ از این رو تا ایرانی نتواند از تکرار آزمون وخطا هایش درس همزیستی با مخالف، امکان نقد از قدرت و قانونمداری و….. را همسو با ارزش های سیاسی وعقلانی، نهادینه کند، چه بسا صد ها انتخابات فرمایشی و یا مهندسی شده و یا آزاد هم نتواند، سرنوشت نگون بار او را متحول سازد.