حملات هوایی ارتش روسیه به شهر کی‌یف

تصاویری از حملات هوایی ارتش روسیه به شهر کی‌یف پایتخت اوکراین در بامداد امروز.

تصاویری از حملات هوایی ارتش روسیه به شهر کی‌یف پایتخت اوکراین در بامداد امروز.

حملات هوایی ارتش روسیه به شهر کی‌یف

حملات هوایی ارتش روسیه به شهر کی‌یف

حملات هوایی ارتش روسیه به شهر کی‌یف

حملات هوایی ارتش روسیه به شهر کی‌یف