دو شرط جالب پزشکیان برای وزیران پیشنهادی

آخرین شنیده ها از ترکیب و چینش کابینه دکتر پزشکیان حاکی از این است که یک شورای ویژه ۹ نفره از کارشناسان معتمد رئیس جمهور منتخب در ساختمان قرمز ریاست جمهوری تشکیل شده است که کار ویژه اش انتخاب کابینه و معرفی آنان به رئیس جمهور منتخب است.

بر این اساس، شورای کارشناسان تعیین کابینه، با حضور آقایان جواد ظریف (سیاست داخلی و خارجی)،سردار حسین علایی(رئیس کمیته امنیتی -دفاعی)، علی ربیعی(اجتماعی)، صالحی امیری(فرهنگی)، طیب نیا(اقتصادی)، عبدالعلی زاده (زیربنایی)، محمد صدوقی (پسر ایت الله صدوقی یزد به پیشنهاد سید محمد خاتمی), قائم پناه(معاون پزشکیان در وزارت بهداشت) و  تشکیل شده است.
این کمیته کارشناسان قرار است برای هر پست ارشد دولتی(کابینه و معاونان رئیس جمهور) ۵ گزینه را به رئیس جمهور معرفی خواهند کرد.
دو شرط جالب پزشکیان برای نامزدهای وزارتخانه ها و پست های ارشد دولتی این است که اولا  این افراد بدون سابقه وزارت باشند و معدل سنی آنان هم زیر ۵۵ سال باشد.
شنیده ها حاکی است تنها مورذی که تا حدود زیادی قطغی شده است عباس عراقچی برای وزارت امور خارجه و طیب نیا وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی اقتصادی است و زمزمه هایی از  انتصاب آقایان محمدرضا عارف و محمد شریعتمداری برای معاونت اولی رئیس جمهور نیز به گوش می رسد.