محدودیت استفاده روزانه از اینستاگرام به ۳۰ دقیقه افزایش یافت

شبکه اجتماعی اینستاگرام، مدتی پیش، قابلیت تعیین حداقل محدودیت زمانی برای استفاده از این شبکه اجتماعی را تنظیم کرده است که امکان تعیین محدودیت ۱۵ دقیقه در روز وجود داشت، اکنون این زمان به ۳۰ دقیقه افزایش یافته است. یک تغییر به ظاهر کوچک که ممکن است نشان دهنده فرآیند‌های مهمی باشد که در گروه‌های زی مجموعه متا اتفاق می‌افتد.

شبکه اجتماعی اینستاگرام، مدتی پیش، قابلیت تعیین حداقل محدودیت زمانی برای استفاده از این شبکه اجتماعی را تنظیم کرده است که امکان تعیین محدودیت ۱۵ دقیقه در روز وجود داشت، اکنون این زمان به ۳۰ دقیقه افزایش یافته است.  یک تغییر به ظاهر کوچک که ممکن است نشان دهنده فرآیند‌های مهمی باشد که در گروه‌های زی مجموعه متا اتفاق می‌افتد.