هزار روز انفرادی و هفت سال بازداشت

شرکت آلومینای جاجرم  با جبران زیان انباشته در ردیف صنایع بزرگ گروه دو اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی می شود.

طی مدت چهار سال شرکت آلومینای جاجرم  با جبران زیان انباشته در ردیف صنایع بزرگ گروه دو اصل ۴۴ قانون اساسی با سود سیصد درصدی با صیانت نیروی کار ارزیابی می شود.

پیشرفت های کمی و کیفی شرکت مذکور  با صیانت از نیروی کار توسط  شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات طی رای ۹۴/ ۲۵۴۶ و صورت جلسه ۳۱۳ بدون تخلف اداری مالی تایید شده است.

دکتر قاسمی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و  شعبه ۲۳ شهید بهشتی( ره ) از شرکت طلایه داران نور افاق و غیره شاکی و مدیر عامل وقت آلومینا جاجرم مجید قاسمی ۸۵۱ روز ظالمانه خلاف موازین شرع و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بازداشت موقت احتیاطی شده است.

از شاهکارهای هیپریدی گزارشگران  ویژه رویترز ساخت دوازده رکتی فایر و ترانس و پی تی ام برق مکانیک پروژه پودر شمش آلومینای ایران  فقط به شرکت چینی ان اف سی  سفارش داده اند،

در حالیکه شرکتهای معتبر فوجی و نوئل قانونی در ساخت و تولید  صدرصد برق مکانیک پروژه  شمش  مشارکت داشته اند.